Posts Tagged 'huwelijk'

Homilie voor de huwelijksviering van Karl Ottesen en Sarah De Kok – Sint Teresiakerk Bunt Ekeren – zaterdag 7 juli 2018


Na met veel plezier en inspirerende gesprekken met dit hartelijke koppel op weg te hebben mogen gaan, zijn we na een zinvolle tijd van voorbereiding samengekomen op den Bunt om het huwelijk te vieren van Karl Ottesen en Sarah De Kok. Tijdens de homilie gaf ik hen deze gedachten mee.

Lezingen:
1 Johannes 4,7-12 (BGT)
Lucas 11,5-13 (BGT)

Beminde broeders en zusters, er zijn vier stukjes uit de lezingen van zonet, die me heel toepasselijk leken voor deze viering en waar ik graag even samen met jullie bij stil zou willen staan.

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Als we willen begrijpen waar het evangelie over gaat, wat het doen en spreken van Jezus betekenen, is deze zin van ontzettend groot belang. Je kan het verhaal van God alleen maar lezen, als je de bril van de liefde op zet. Zonder de liefde is wat God wil en doet compleet absurd en vaak zelfs belachelijk. Maar als je vanuit het perspectief van de liefde kijkt naar wat Jezus aan ons is komen vertellen over God, dan valt alles in z’n plaats.
Vandaag zijn Sarah en Karl naar hier gekomen om met elkaar te trouwen. Dat doen ze omdat ze van elkaar houden. Ze willen hier in jullie midden hun liefde voor elkaar uitspreken en door God laten zegenen.
Wie niet echt van andere mensen houdt, kan God niet begrijpen. Wie niet in staat is tot liefde, zal niet begrijpen hoe twee mensen op zo’n manier hun leven en hun toekomst aan elkaar willen verbinden. Alleen de liefde kan dat verklaren.

De tweede zin is deze:
Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden.

In het vorige stukje stond: God is liefde. Niet God doet liefde. God doet wat de liefde zou doen omdat Hij één en al liefde is. Zijn liefde voor ons is zo groot, dat Hij ons in het bestaan geroepen heeft. En Hij heeft zijn enige Zoon naar ons gezonden om die liefde zo duidelijk mogelijk te maken. Dat deed Hij niet omdat we indrukwekkend goede dingen hadden gedaan en dus een bezoek van zijn Zoon verdiend hadden. Nee, Hij heeft Jezus naar ons gestuurd toen de mensen de liefde uit het oog leken verloren te hebben.

Alle liefde komt van God. En als God ons zo veel liefde geeft, kunnen we eigenlijk haast niet anders dan ook van onze medemensen te houden. Want God houdt ook van al mijn medemensen. Ja, van jullie allemaal! En véél meer dan u of ik zich ooit zouden kunnen voorstellen.

Ik zou het hier mee kunnen vergelijken: God is als een waterval van liefde. (Denk daarbij aan een echt enorm grote waterval, niet die van Coo…)

En wij zijn als emmertjes onder die waterval: er komt veel te veel liefde op ons neergestroomd dan we voor onszelf kunnen houden. Dus als we de liefde serieus nemen, dan geven we die door aan onze medemensen, die door die liefde onze broers en zussen geworden zijn.

Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan.

Jezus leerde zijn leerlingen dat ze vertrouwen mogen hebben in God. Door met elkaar te trouwen beloven Karl en Sarah dat ze voor elkaar de persoon zullen zijn die hen zal proberen te geven wat ze van elkaar vragen, elkaar zullen helpen zoeken en voor elkaar de deur van hun hart zullen opendoen. (Dat kan ook zonder echt te kloppen… je kan het ook zonder geweld vragen natuurlijk.)

Ook voor Line, Kasper en Anders beloven Karl en Sarah zo iemand te zijn. En vandaag ontvangen ze daarom van God een heel bijzondere zegen. Na het Onze Vader wordt dit bruidspaar door God plechtig gezegend tot een christelijk gezin in onze kerkgemeenschap. Ze willen zo voor elkaar en voor hun kinderen, maar ook voor ons allemaal een teken zijn van Gods liefde, die altijd luisterbereid is, vrijgevig, vergevingsgezind en eerlijk.

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.

Soms zal het in hun leven moeilijk zijn om God te vinden. Dat komt bij alle mensen wel eens voor, ook bij mij. Maar we kunnen God eigenlijk nooit helemaal kwijt raken, en Hij ons al helemaal niet. Want zo lang er ergens een klein vonkje van liefde in onze harten over blijft, zullen we weten dat de liefde alles overwinnen zal. En zo lang we de liefde voor elkaar blijven beleven, mogen we er op vertrouwen dat God in ons aan het werk is. Meer nog: als wij echt van elkaar houden, dan woont God in ons hart. Hij is het vuur van de liefde in ons hart. En de liefde is altijd volmaakt. De grote kerkvader Augustinus schreef ooit: Bemin en doe dan wat je maar wil. Want als je echt bemint, dan kan je het kwade niet willen. Misschien is niet alles wat je vanuit de liefde probeert een succes… we blijven ook maar gewone, kwetsbare en falende mensen. Maar als je je keuzes en daden vanuit de liefde maakt, was de overtuiging van Augustinus, dan zullen je bedoelingen altijd juist zijn.

Dat is dan ook mijn wens aan Karl, Sarah, Anders, Kasper en Line: dat in hun gezin de liefde de hoogste leefregel en het mooiste geschenk is. Dat ze altijd weer naar nieuwe manieren zoeken om die liefde een plaats te geven in hun gezin en in onze wereld. Ik ben er zeker van dan er dan in de Statiestraat een stukje hemel te vinden zal zijn!

 

 

Advertenties

Homilie voor de huwelijksviering van Jeroen Lannoeye en Hanne Peeters


Op zaterdag 26 augustus 2017 mocht ik het huwelijk van Jeroen Lannoeye en Hanne Peters inzegenen in de Sint-Bavokerk te Zittaart. De eerste lezing uit het boek Ruth was vooral de inspiratie voor mijn homilie.

lezingen:
Ruth 1,1-9.16-17b.18-19 BGT
Matteüs 5,1-9 NBV

homilie:

Beminde broeders en zusters, met de keuze van een fragment uit het boek Ruth als eerste lezing voor hun huwelijksviering bieden Hanne en Jeroen ons een bijzondere en betekenisvolle invalshoek om over het christelijk huwelijk na te denken. Als je er even bij stil staat, is deze lezing bijzonder toepasselijk. Voor je met elkaar getrouwd bent, ben je immers geen familie van elkaar, geen verwanten in enge zin. Je kent elkaar al enkele of meerdere jaren, maar de echte band, die het huwelijk tot stand brengt, ontbreekt nog. Ruth en Noömi zijn door de band van het huwelijk van Noömi’s zoon met elkaar verbonden. Toen de man van Ruth gestorven was, leek het alsof die band weer verbroken was. Maar dat bekijkt Ruth anders. Zij volgt haar schoonmoeder naar het land van Gods belofte. Op dezelfde manier is Jeroen de liefde gevolgd van West-Vlaanderen naar Zittaart, of all places.
In 2010 schreef Stef Bos enkele prachtige liederen vanuit Bijbelfiguren. Eén ervan was het Lied van Ruth. Hij schreef dit lied in het Afrikaans, misschien omdat de vreemde klanken dan extra zouden opvallen en benadrukken dat Ruth een Moabitische (een vreemde) en dus geen Israëlitische vrouw was. Sta me toe de een stuk uit de tekst van dat lied even voor te lezen. Ik denk wel dat u hem zonder vertaling zult begrijpen.

Ek is ‘n vreemde hier
Ek het my land gelos
Ek het jou pad gekruis
Ek het jou spoor gevolg

Jy het gese gaan terug
Moe nie op my vertrou
Maar jy ‘s ‘n deel van my
Wat doen ek sonder jou

En ek weet die toekoms is onseker
En die donker is digby
En ek weet ons wag n lang reis
Reg deur die woestyn

Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jouw God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart is my hart

My deel is jou deel
My brood is jou brood
Jou lewe is my lewe
Jou dood is my dood

Veel mooier kan ik de lotsverbondenheid tussen gehuwden nauwelijks uitdrukken. Hanne en Jeroen, jullie kiezen voor een toekomst samen. Jullie willen lief en leed delen. Maar door jullie huwelijk verbinden jullie ook jullie families en vriendenkringen met elkaar. Het volk van de ene wordt ook het volk van de andere. En net zoals jullie in deze eucharistieviering het Brood met elkaar zullen delen, delen jullie ook thuis het brood.
Vandaag krijgen jullie bagage voor onderweg. Behalve Gods zegen over jullie huwelijksverbond en de verbondenheid met de mensen die vandaag samen met jullie deze feestelijke dag vieren, krijgen jullie in het Evangelie van Jezus zelf een wegwijzer. De zaligsprekingen behoren tot de mooiste, maar ook de moeilijkste woorden uit Jezus’ verkondiging. Want deze raadgevingen staan nogal haaks op wat wij in onze maatschappij ingelepeld krijgen als waardevol of belangrijk: nederig van hart zijn, zachtmoedig, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, barmhartig en zuiver van hart zijn, vrede stichten. En dan nog helemaal raar: de treurenden worden door Jezus ook gelukkig genoemd. Niet omdat het leuk is om verdriet te hebben, maar omdat God zelf hen troost zal bieden. Het is alsof de watjes en de dromers door Jezus gelukkig genoemd worden. Alsof Hij de harde realiteit van het leven totaal negeert. En toch… Je zou die uitspraak “gelukkig” ook kunnen vertalen als “het echte geluk is voor”. En dan kan ik vanuit de rest van het evangelie heel Jezus’ toespraak samenvatten met deze woorden: “Gelukkig die liefhebben, want zij zijn kinderen van God, die liefde is.”
Noömi vroeg aan Ruth om weg te gaan. Het antwoord van Ruth is dat dit voor haar ondenkbaar is. Zij voelt zich immers met heel haar leven aan Noömi verbonden. Zulk een verbondenheid zien wij wanneer mensen met elkaar willen trouwen. Zulk een verbondenheid biedt God ons telkens weer aan.
Jeroen en Hanne, vandaag smeden jullie jullie harten, jullie levens tot één geheel, één gezin. Moge Gods licht en warmte altijd weer jullie harten verruimen en openen voor elkaar en voor alle mensen die Hij op jullie weg zendt. Amen.

Homilie voor de huwelijksviering van Glenn Goovaerts en Lara Op de Beke


Op vrijdag 4 augustus 2017 trouwden Glenn Govaerts en Lara Op de Beke tijdens een swingende viering in de Sint-Bavokerk te Zittaart. Dit sympathieke koppel en hun genodigden gaf ik deze woorden mee in de homilie.

Lezingen:
1 Korintiërs 12,31-13,8a
Johannes 2,1-11

Homilie:

Laten we eens goed gek doen… dat moet Glenn gedacht hebben toen hij het moment voorbereidde waarop hij Lara ten huwelijk vroeg. Laten we eens goed gek doen, om te tonen dat liefde onvoorstelbaar ver wil gaan om te laten zien dat je het meent. Hoe het juist gelopen is, zullen ze zelf wel eens vertellen.
Laten we eens goed gek doen… dat lijkt ook de insteek van de bruidegom op het feest te Kana geweest zijn: eerst een grote hoeveelheid wijn van tweede keus laten drinken, en dan zeshonderd liter uitstekende wijn op het bruiloftsfeest tevoorschijn laten toveren.
Wij kennen het verhaal niet van de kant van de tafelmeester en de andere gasten, die het zo hebben beleefd. Wij kennen het verhaal van de bruiloft te Kana van de kant van Maria en de leerlingen, en van de bedienden, die de zes enorme kruiken met water gevuld hebben.
‘k Weet niet hoe veel liter wijn of andere drank er vandaag nog ter ere van jullie gedronken gaat worden, Lara en Glenn, maar ‘k hoop dat er toch met gezonde grenzen en verantwoordelijkheid rekening gehouden wordt…
Maar ‘k wil niet bij die getallen blijven stil staan. Er worden een aantal dingen gezegd, die door de evangelist Johannes opzettelijk een dubbele bodem hebben. Misschien heb je dit verhaal al tientallen keren gehoord, maar dit over het hoofd gezien. Het antwoord van Jezus (Vrouw, is dat soms uw zaak?) klinkt in onze moderne oren ongemeen korzelig en niet vrouw- en al helemaal niet moedervriendelijk. Maar wat Hij daar direct aan toevoegt is belangrijk: ‘Nog is mijn uur niet gekomen.’ Daarmee bedoelt Jezus het moment waarop de wereld zal begrijpen wie Hij is. Dat moment zal er pas zijn, wanneer Hij aan het kruis hangt en heel zijn liefde en leven samenvat door zichzelf aan ons te geven.
En toch vertrouwt Maria er op dat Jezus wel zal helpen. En dat doet Hij op een bijzondere manier.

Het is eigenlijk de tafelmeester die benoemt wat er gebeurt, wanneer hij aan de bruidegom zegt: “U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Eigenlijk zou je dit als een uitspraak van de christenen tot God kunnen zien, over Jezus: de geschiedenis tot nu toe was al wijn… maar déze wijn overtreft alle verwachtingen. Déze Jezus geeft meer vreugde, meer smaak, meer leven dan ooit tevoren.
Wat zegt dit nu over jullie huwelijk, Glenn en Lara? Volgens mij kan je er heel wat verschillende betekenissen uit halen. Maar deze sprong me in het oog: denk nooit dat de wijn van jullie huwelijk helemaal op is. Durf gerust eens bij wijze van spreken water in een kruik doen en proef er van zonder al op voorhand te oordelen: want God, die liefde is, kan er wijn van maken.
En ook: als de Heer op jullie bruiloftsfeest welkom is, zal er altijd vreugde zijn.
Straks horen we, wanneer we het huwelijksregister en de oorkonde ondertekenen, het lied Ain’t no mountain high enough. Daarin klinken de woorden: Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don’t worry baby, just call out my name. I’ll be there in a hurry, you don’t have to worry. Dat vertaal ik even: Als je me nodig hebt, roep me maar. Het maakt niet uit waar je bent, hoe ver ook. Maak je niet ongerust, roep gewoon Mijn Naam. Ik zal me haasten om er te zijn, je hoeft je geen zorgen te maken.
Je kan dat beluisteren als iets wat jullie tegen elkaar zeggen. Maar ook iets dat God aan jullie zegt: roep zijn Naam aan, en Hij haast zich tot bij jullie om te helpen.
Laten we eens goed gek doen… en gewoon keihard genieten van deze dag. Laten we allemaal dankbaar en trots zijn dat we de kans krijgen om deze huwelijksviering mee te beleven. Laten we samen bidden voor het geluk en de toekomst van Lara en Glenn. Want de liefde is de hoogste gave, die nooit vergaat. Zonder de liefde heeft alles zijn betekenis verloren. Amen.

Homilie voor de huwelijksviering van Kevin Verbeeck en Vicky Van Woensel


Op zaterdag 1 juli 2017 stapten Kevin Verbeeck en Vicky Van Woensel in het huwelijksbootje. Tijdens de plechtigheid van hun kerkelijk huwelijk in de Heilig Hartkerk te Schoten, waarin ik mocht voorgaan, hield ik deze homilie.

Lezingen
Hooglied 2,8 10.14.16a;8,6 7a
Mattheüs 5,13 16

Homilie

God is liefde en liefde is God. In ieder van ons is liefde.
Broeders en zusters, deze woorden, die we kunnen terugvoeren naar de heilige apostel Johannes en de heilige kerkvader Augustinus, brengen ons tot de kern van de christelijke geloofbelijdenis. Hiermee staat of valt het christelijke mensbeeld. Hierin is onze hoop gevestigd en hieraan kunnen we onze ideeën en ons gedrag toetsen. Alles wat de liefde mist, mist ook het goddelijke. Overal waar we liefde ontmoeten, kunnen we God op het spoor komen. Want God is liefde, radicale, allesomvattende en alles doordringende liefde.
Op een andere plaats in zijn brieven schrijft diezelfde apostel Johannes: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Zoals ik daarstraks vertelde, hebben Vicky en Kevin het licht van de liefde heel bewust als kernthema voor deze viering en voor deze feestelijke dag gekozen. De gele kleur van jullie boekjes, van de uitnodiging die jullie ontvingen om er vandaag bij te zijn, verwijst naar dit licht, naar deze liefde. Zowel tijdens de tussenzang als in het evangelie wordt het licht genoemd en als voorbeeld gesteld voor ons allemaal.
Jezus gaat zelfs nog een stap verder door heel stellig te zeggen aan zijn leerlingen: júllie zijn het licht van de wereld. En jullie hebben een taak: stralen voor het oog van de mensen, zodat zij uw goede werken zien en uw Vader verheelijken die in de hemel is.
Vandaag zijn er in ons midden twee mensen die in het bijzonder stralen: Vicky en Kevin. En dan heb ik het niet in de eerste plaats over hun stralende gezichten, over het geluk dat uit hun ogen straalt. In de eerste plaats heb ik het wel over de betekenis die dit bruidspaar vandaag en voortaan heeft voor de hele kerkgemeenschap, ja voor heel de mensengemeenschap. Zij worden het beeld van de eenheid die God met ons wil vormen, de eenheid van Christus en de kerkgemeenschap. Wij worden door de liefde en het engagement van deze twee mensen uitgenodigd, geroepen, om zelf ook lief te hebben en ons te engageren voor het welzijn en het geluk van alles wat op deze aarde leeft, mensen, dieren en planten.
Het licht van Kevin en Vicky straalt vandaag voor het oog van ons allen, opdat wij hun goede bedoelingen en hun goede daden zien en God verheerlijken.
Op de uitnodiging vertelde Toon Hermans ons dat als je echt van iemand houdt, dat je dan pas voelt wat leven is en dat liefde geven is. Dat is de basishouding waarmee Kevin en Vicky voor dit huwelijk willen kiezen: geven. Niet alleen aan elkaar, maar ook om onze wereld mee op te bouwen. Liefde wil niet zeggen dat je jezelf vergeet, maar dat je in een gezond evenwicht tussen liefdevolle aandacht voor anderen ook liefdevolle aandacht voor jezelf weet te beoefenen. Als liefde geven is, dan is liefde in haar puurste zin aandacht. Echt luisteren en kijken naar de ander. De diepe wens koesteren om te weten wat de ander drijft of nodig heeft. Het is een boeiende ontdekkingstocht in een wereld waar elk antwoord duizend nieuwe vragen oproept.
Beste Vicky en Kevin, vandaag neemt jullie tocht een nieuwe gedaante aan: jullie worden definitief tochtgenoten, jullie leggen straks jullie lot en jullie leven in elkaars handen. Koester dit overvloedige geschenk en laat het licht van de liefde, Gods licht, er altijd over schijnen. Dan zal er nooit een schaduw in staat zijn jullie bestaan te verduisteren.
God is liefde en liefde is God. Wie in de liefde woont, woont in God. En wie in God woont, wordt ook een licht voor de wereld. Moge dit altijd jullie leidraad zijn onderweg. Amen.

Homilie voor de huwelijksviering van Toon Janssens en Annelies Van Looveren


Met een toch nog redelijk enthousiast zonnetje en vooral heel wat enthousiaste mensen (en op ’t einde paarden) mocht ik vandaag in de Sint-Bavokerk te Zittaart het huwelijk inzegenen van Toon Janssens en Annelies Van Looveren. Met heel poëtische lezingen, een lach en een traan, werd het een onvergetelijke viering.

lezingen:
Hooglied 2,8-10.14.16a;8,6-7a
Johannes 15,9-27

Beste mensen, de liefdespoëzie van de eerste lezing, uit het Bijbelboek Hooglied, geeft ons een staaltje van de Oosterse romantiek van de tijd. Er wordt met beelden gewerkt om gevoelens uit te drukken. Heel schilderachtig wordt de komst van de geliefde aangekondigd: als een gazel snelt hij over de heuvels, als het jong van een hert: dartel en gezwind.
En het meisje, dat in deze tekst aan het woord is, wordt vergeleken met een duif: een sierlijk, onschuldig wezen.
En dan wordt de liefde beschreven met een beeld dat voor ons wat vreemd kan lijken: in plaats van lieflijke en zoete taferelen, wordt de liefde vergeleken met de dood. Ze is onverbiddelijk en duidelijk: de liefde sluit ieder ander buiten zodra zij haar keuze heeft gemaakt. Zo is het met het christelijk huwelijk ook: mensen maken één duidelijke partnerkeuze: ik wil joúw man zijn, ik wil joúw vrouw zijn. Ik wil je liefhebben en waarderen, alle dagen van mijn leven.
Vandaag mogen wij getuige zijn van dit ja-woord van Annelies en Toon. We mogen delen in de vreugde en de hoop die hun levensengagement aan hen geeft. Ze hebben er erg naar uitgekeken. En nu zitten zij hier, in ons midden. Hun gedeelde passie, de paardensport, heeft hen samengebracht. Misschien vraagt u zich dan af, waarom er bij al die dieren in de eerste lezing geen paard zat. Wel, ‘k ben het even gaan natellen en, van de ongeveer 130 keer dat een paard in de Bijbel vermeld wordt, gaat het vooral om een paard als rijdier in de strijd. In het oude Israël kende men het gebruik van paarden eigenlijk niet. Als er al paarden vermeld staan, dan zijn het die van de hen omringende volkeren. De Bijbelse boeken beschouwen paardrijden als iets dat bij soldaten hoort. Buiten oorlogstijd werd er op ezels en muildieren gereden. En zo is de ezel in de Bijbel een symbool van vrede geworden, terwijl een paard vereenzelvigd wordt met strijd, maar ook met dapperheid. Meer dan een weetje is het niet, maar het leek me wel toepasselijk om dit met u te delen vandaag.
Maar nu terug naar de reden van onze samenkomst. Jezus’ woorden geven aan Annelies en Toon bagage mee voor onderweg, maar ook aan ons allemaal een opdracht: houden van elkaar, zoals Jezus van ons houdt. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden, zegt Jezus. En dat heeft Hij ook tot in de uiterste consequentie waargemaakt. Zelfs tot ver daarover: Jezus heeft zijn leven gegeven opdat alle mensen, ook jullie, ook ik, zouden inzien hoe groot Gods liefde is voor ons. Om ons hart altijd weer naar en met de liefde te bewegen. Om in de dierenwereld te blijven: wanneer we Jezus aan het kruis zien hangen, zou dat op ons hetzelfde effect moeten hebben alsof God met puppy-oogjes naar ons kijkt en zegt “toe, houd van elkaar, van alle mensen, zoals ik van alle mensen houd, oneindig en onnoemelijk veel”.
De grote kerkvader Augustinus vatte alle leefregels binnen het christendom samen in één zeer korte leidraad: “Bemin, en doe dan wat je wil.” Want als je de ander werkelijk bemint, dan wil je alleen nog maar het goede voor je naaste. Als je de ander werkelijk bemint, dan heb je niet de neiging om van jezelf het middelpunt van het heelal te maken, maar maak je ruimte voor elkaars geluk. Wie bemint, doet goede dingen. Ok, soms doen liefhebbende mensen ook stommiteiten. Maar wie echt liefheeft, kan niet het kwade wensen voor wie men bemint. Hoogstens gaat het goedbedoelend fout.
Jezus toonde in woord en daad hoe wij onze naaste kunnen liefhebben. Ons engagement naar elkaar toe, liefst en vooral naar wie onze hulp het meeste nodig hebben, is een teken dat we Jezus’ boodschap begrepen hebben. Wanneer we, al is het maar een klein beetje, snappen wat het betekent dat een ander ons bemint, dat God ons bemint, voelen we de oproep om die liefde te beantwoorden. Zo heeft God in Jezus getoond wat ‘liefde tot het uiterste’ betekent.
En vandaag geeft God ons er nog een teken bij: de liefde tussen Annelies en Toon wordt door het sacrament van het huwelijk een levend teken van Gods liefde voor ons. Als wij zien hoeveel deze twee huwenden van elkaar houden, mogen we dat ook zien als een manier waarop God ons herinnert aan alle liefde die er te vinden is, waarvan Hij de bron is.
Beste Annelies en Toon, samen met de hele kerkgemeenschap wensen we jullie een gelukkige en mooie toekomst toe. Moge de liefde altijd de hoogste waarde zijn in jullie gezin, de bron en de maatstaf van jullie handelen en spreken. En dat jullie altijd de verbondenheid en steun mogen voelen van de zovelen die jullie in het hart dragen. Dat is onze wens voor jullie op deze mijlpaaldag in jullie leven. Amen.

Homilie voor de huwelijksviering van Ken Ceulemans en Daisy Martens


Op zaterdag 1 oktober 2016 ging ik in de Sint-Bernadettekerk te Mortsel samen met pastoor Tom Schellekens voor in de huwelijksviering van mijn neef Ken en zijn bruid Daisy. Ik sprak er deze woorden uit tijdens de homilie:

lezingen:
1 Johannes 4,7-12
Matteus 19,3-6

homilie:

Het stond op de uitnodiging en het staat ook op de eerste bladzijde van jullie boekje: liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar.
Dank zij de liefde die je van andere ontvangt kan je ook leren jezelf op een nieuwe, liefdevolle manier te ontdekken en te aanvaarden, ja te beminnen.
Sommige mensen beweren dat tegenpolen elkaar aantrekken, anderen vinden juist dat het vooral belangrijk is om genoeg gemeenschappelijke punten te hebben. De waarheid zal wellicht in ’t midden zitten.

De eerste woorden van dat citaat van Toon Hermans kan je ook apart zien: liefde is: op weg zijn. Het is een boeiende tocht, vaak met rare bochten en onverwachte valkuilen, maar ook met onnoemelijk mooie momenten, dromen en vergezichten. Want liefde brengt het beste in een mens naar boven, en vaak nog méér dan dat. Het is ook een weg die geen einde kent, als een honger die nooit helemaal gestild raakt. En toch… als je de liefde in je leven vindt, voelt het tegelijk als thuiskomen: je ontdekt iemand bij wie je helemaal en zonder schaamte jezelf kunt zijn.

De apostel Johannes zag het vanuit zijn geloofservaring in nog een ander perspectief. Zijn ervaring met God en zijn omgaan met de boodschap en de leerlingen van Jezus leerde hem om zijn geloof in drie woorden samen te vatten: God is liefde. Mensen die geen liefde kennen, kennen God niet. En wie liefheeft is een kind van God en kent God. In de Bijbel gebruikt men het woord ‘kennen’ voor iets anders dan wetenschappelijke kennis. Het is een relatie, waardoor je elkaar op een diepe manier begrijpt. In sommige streken zegt men daarom ook wanneer twee mensen een koppel vormen dat “ze kennis hebben”.

God die liefde is, heeft zichzelf helemaal aan ons gegeven in Jezus, zijn Zoon. Aan zijn liefde mogen wij ons spiegelen en door zijn liefde mogen we ons laten inspireren. En het is uitgerekend die liefde die zichtbaar wordt in het sacrament van het huwelijk: liefde die geeft en aanvaardt, grenzeloos, bodemloos, oeverloos.

Lieve Daisy en Ken, wanneer jullie straks beloven elkaar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, dan zijn dat geen holle woorden. Jullie weten welke ups en downs het leven voor mensen in petto heeft. En helaas is de liefde geen garantie tegen pijn, tegenslag of verdriet. Maar ik geloof vast dat de liefde, zowel bij God als bij de mensen, de kracht in zich heeft om altijd het laatste woord te krijgen. Het is vanuit dat geloof dat ik er het volste vertrouwen in heb, dat de weg die jullie samen ingeslagen zijn, leidt naar geluk. Dankjewel om dit bijzondere moment met ons te delen, een moment waarop wij God aan het werk mogen zien in het leven van twee mensen van wie we veel houden. Jullie mogen rekenen op de steun van ons allemaal!

Homilie voor de huwelijksviering van Michael Van Laenen en Samantha Suykerbuyk


Op zaterdag 13 augustus 2016 mocht ik het huwelijk inzegenen van Michael Van Laenen en Samantha Suykerbuyk in de Sint-Trudokerk te Meerhout. Met deze woorden wilde ik hen nog iets meegeven voor hun leven als gehuwden.

Lezingen:
Sirach 26,1-4.13-16
Marcus 10,6-9

Homilie:

Een bekend lied van Herman van Veen, een Nederlandse zanger [eigenlijk een bijzonder geslaagde vertaling van een prachtig lied van Jacques Brel], begint met de woorden: Als liefde zo veel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. En een beetje verder zingt hij in het refrein:  Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou.

Het is omdat Michael en Samantha van elkaar houden, dat ze vandaag deze feestelijke dag met ons willen delen: de dag waarop ze met elkaar trouwen. Ze hebben bewust gekozen om dit te vieren op een moment dat Liam en Wout dit ook bewust mee kunnen vieren, er mee van kunnen genieten. Zij zijn het levende bewijs dat Samantha en Michael het leven de moeite waard vinden om door te geven.

In de eerste lezing hoorden we hoe de joodse wijze Jezus Sirach een goede en sterke vrouw ziet als een enorme rijkdom voor een gezin. Ze is een bron van geluk voor haar man en haar kinderen, een geschenk van God.

De evangelielezing herinnert ons er aan hoe belangrijk en mooi Jezus het huwelijk vond: twee mensen worden door God samengesmeed tot een eenheid van leven en liefde. Een eenheid die wij als mensen moeten respecteren en waarderen. Zo is het huwelijk niet alleen een uiting van liefde en trouw tussen de echtgenoten, maar ook een manier waarop onze samenleving en onze kerkgemeenschap eerbied hebben voor de levenskeuze van twee mensen.

Vaak moeten we niet zo ver in onze omgeving kijken om te beseffen dat dit niet altijd gemakkelijk is. Het gaat ook wel eens fout. Maar niemand die oprecht een huwelijk aangaat, verwacht of hoopt dat dit bij haar of hem het geval zal zijn. Integendeel. Vaak zijn mensen juist door wat ze in hun omgeving zien gebeuren, extra gemotiveerd om het in hun eigen leven zo goed mogelijk te doen, om er voor te gaan en er voor te vechten.

Als jullie, beste mensen, hier vandaag bij zijn, is dat omdat jullie Samantha en Michael willen steunen in hun keuze om als man en vrouw de toekomst tegemoet te gaan. Hun gezin wordt vandaag op een speciale manier extra verbonden onder Gods beschermende zegen. Daarom durf ik jullie oproepen om die steun ook af en toe te laten merken. Dat kan al met een klein woord of een eenvoudig gebaar.

En jullie alle vier, Samantha, Michael, Liam en Wout, geef ik vandaag mee dat de herinnering aan deze dag jullie telkens weer mag uitnodigen om echt te bouwen aan een goed gezin, waar het aangenaam is om te wonen, waar iedereen zijn of haar steentje bijdraagt waar het kan en waar de liefde altijd het laatste woord krijgt, wat er ook gebeurt. Amen.


Bezoekers:

  • 116.879 pageviews

Archief

Follow De blog van Vincent on WordPress.com

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Doe mee met 211 andere volgers

Advertenties

%d bloggers liken dit: